Dans alanında yürütülen çalışmaların ve ortaya konan ürünlerin ana eksenini bölgesel-etnik-kültürel çeşitliliği gözeten çokkültürcü yaklaşım oluşturur. Ulus-devlet yapısıyla uyumlu olarak şekillenen tek tipleştirici "milli danslar" anlayışının ve 2000’li yıllarda ortaya çıkan ticari-sanatsal dans projelerinin aksine bölgesel-etnik-kültürel çeşitliliğin alan araştırmaları vasıtasıyla sahneye taşınması amaçlanır. Halk danslarının, durağan bir kültürün otantik parçası olmadığı; siyasi, ekonomik ve kültürel ortamla birlikte yeniden şekillendiği düşüncesiyle dansların geleneksel formları kadar günümüzdeki kentli versiyonlarını icra etmek de önemlidir.

Dans alanındaki çalışmaların ikinci ekseni ise, farklı sanat dallarının bir arada kullanıldığı yeni formların denenmesidir. Sahne sanatlarının kategorik ayrımlar çerçevesinde icra edilmesinin anlatım olanaklarına getirdiği kısıtlılığı aşmak hedefiyle dans-tiyatro ve müzik ilişkisine dönük deneysel sahne formları araştırma ve eğitim çalışmalarında ağırlıklı bir yer tutar.

Dans alanına yönelik pratik çalışmalara paralel olarak yürütülen okuma-araştırma-seminer çalışmalarının sonuçları, http://bgst.org/dans sayfasının yanı sıra BÜFK (Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü) ile birlikte hazırlanan Folklora Doğru: Dans Müzik Kültür dergisinde yayımlanır.